Политика за поверителност

 

1. Кои сме ние?

АЙ ТИ ДЖИ БГ ООД, българско юридическо лице, със седалище на София, r. Лозенец, ул. Любата № 4-6, fl. 1, ap. офис 1, пощенски код 1407, вписан в ТР под 206440250, уникален регистрационен код/код по ДДС BG206440250, оператор на лични данни , като оператор на данни, наричан по-долу „IT GENETICS“ или „ние“.

 

2. Как обработваме вашите лични данни?

Дружеството в качеството си на Оператор обработва личните данни на кандидати, кандидатстващи за свободни позиции, служители, клиенти физически лица, представители на клиенти юридически лица, договорни партньори и сътрудници, както и данните на др. физически лица, които взаимодействат с Дружеството и/или участват в договорни отношения с него.

Личните данни са:

 • обработвани законно, справедливо и прозрачно спрямо субекта на данните;
 • се събират за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват впоследствие по начин, несъвместим с тези цели;
 • адекватни, подходящи и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • точни и актуализирани навреме;
 • съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни за период, който не надвишава периода, необходим за изпълнение на целите, за които се обработват данните;
 • обработвани по начин, който гарантира адекватна сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, чрез предприемане на подходящи технически или организационни мерки.

 

3. Какви са видовете обработвани лични данни и с каква цел се обработват?

За сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба и партньорство/сътрудничество, ние обработваме основно следните видове лични данни: име, фамилия, пол, домашен адрес/местоживеене/седалище, номер на банкова сметка, електронен адрес, бр. на тел.

За да попълните и изпратите формата за контакт (,,Формуляр за контакт'') и поръчайте (,,Поръчайте'') от уебсайта на Компанията - www.itgstore.bg (наричан по-долу „уебсайтът“), ние обработваме следните видове лични данни: име, фамилия, електронна поща, телефонен номер и според случая други данни, ако са оставени по инициатива на съответното лице в секцията „Съобщение“.p>

За да попълним и изпратим формуляра за създаване на акаунт на уебсайта, ние обработваме следните данни: име, фамилия, имейл, номер. телефонен номер, сфера на дейност и парола. Също така, в момента на създаване на акаунта, субектът на данните има възможност да се абонира за получаване на бюлетини и промоционални SMS, като в този смисъл обработва неговия имейл адрес и телефонен номер.

За да свържем със служителите на IT GENETICS чрез приложения WhatsApp и Outlook, ние обработваме следните лични данни: име, фамилия, адрес, имейл , не. по телефона.

За да предадем препоръките на уебсайта, ние обработваме следните лични данни: име, фамилия, длъжност, фирма и други лични данни, ако са оставени по инициатива на съответното лице в секцията Преглед .

За да популяризираме услугите на IT GENETICS , в платформите Facebook, Instagram, Youtube и LinkedIn обработваме следните лични данни: изображение, глас, име и фамилия на служители/партньори/ сътрудници на Компанията.

За да популяризираме услугите на IT GENETICS  в рамките на уебсайта, ние обработваме следните лични данни: изображение, глас, име и фамилия на служителите/партньори на Компанията сътрудници. p>

За посетителите на уебсайта е възможно да се събират данни чрез бисквитки или други подобни технологии, като например: IP адрес, интернет браузър, местоположение, уеб страници, достъпни на нашия уебсайт, времето, прекарано на уебсайта, интернет мрежата, използваното устройство . За повече подробности в това отношение вижте Политиката за бисквитки

Ние не използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме маркетингови съобщения, като например бюлетини, освен ако изрично не се съгласите с такива съобщения, като поставите отметка в поле за съгласие В този смисъл. В този смисъл ние обработваме вашето име и фамилия, имейл адрес и сфера на дейност и  гарантираме, че имате лесна опция да се отпишете по всяко време, съответно да оттеглите съгласието си относно получаването на тези видове съобщения.

 

4. Какви са правните основания, на които се основава обработването на лични данни?

Вашите лични данни се обработват, за да:

 • сключване и изпълнение на различни договори;
 • за изпълнението на нашите законови задължения;
 • въз основа на предварително поискано и/или предоставено съгласие (в контекста на набиране на персонал, за предаване на маркетингови съобщения и др.);
 • за целитена легитимните интереси, преследвани от Дружеството(напр. приемане на мерки за защита и сигурност за нашите служители, упражняване на права и законни интереси на Дружеството в съдебни или несъдебни процедури и др. .).

 

5. За колко време обработваме вашите лични данни?

Личните данни се съхраняват за тяхното обработване за периода, необходим за постигане на целите на обработване, посочени в тази Политика, или за периода, изискван от закона (напр. по въпроси на архивиране, счетоводство и др.).

 

6. На кого предаваме лични данни?

Няма да разкриваме или прехвърляме на трета страна личните данни, събрани от или за вас, с изключение:

 • Публични органи и институции – когато има законово задължение в този смисъл или с цел легитимен интерес (защита на правата на Дружеството в оспорвани или извънсъдебни производства и др.).
 • Договорни партньори или сътрудници на Компанията които ни предоставят услуги за уеб хостинг (spatiul.ro), онлайн маркетинг (Google & Facebookl) и маркетингова комуникация (Mailchimp).
 • На всяка трета страна - ако сте дали изрично и навременно съгласието си за съответната ситуация и съответните данни.

Ако личните данни, обработвани от Дружеството, са прехвърлени от него директно или чрез неговите договорни партньори/сътрудници извън Европейското икономическо пространство, ние ви уверяваме, че тези трансфери се извършват в съответствие с Р.Г.П.Д. (по-специално член 46 от R.G.P.D.), на законовите разпоредби, приложими по въпроса, въз основа на адекватни гаранции (стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията) и при условие, че има противопоставими права и ефективни средства за защита за засегнатите лица . - подлежи на потвърждение, ако е приложимо

 

7. Какви мерки за защита и гаранции вземаме?

Компанията прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури високо ниво на сигурност и защита на личните данни. Използваме методи и технологии за сигурност, заедно с вътрешни политики и процедури за работа, включително контрол и одит, за защита на събраните лични данни съгласно действащите законови разпоредби, свързани със защитата на личните данни.

 

8. Какви са вашите права като субект на данни?

Всеки субект на данни може да упражнява следните права, предвидени в Общия регламент за защита на данните:

 • Право на достъп;
 • Право на корекция;
 • Право на изтриване;
 • Право на ограничаване на обработката;
 • Право на преносимост;
 • Право на противопоставяне на обработването;
 • Правото да не бъдете обект на решение, основаващо се изключително на автоматична обработка, включително създаване на профили;
 • Право на сезиране пред Националния надзорен орган за обработка на лични данни и съдилища.

За всякакви въпроси, притеснения или упражняване на тези права можете да се свържете с нас по имейл на адрес: orders@itgstore.bg, по пощата или по куриер на адрес: Strada Mehadia no. 41, сектор 6, Букурещ, Румъния.

 

 

Последна актуализация: 28 септември 2023 г.